Adatkezelési Tájékoztatás a 2011.évi CXII.tv. (Infotv.) szerint

 
Adatkezelési Tájékoztatás a 2011.évi CXII.tv. (Infotv.) szerint
 
Jelen weboldalon keresztül történõ vásárláshoz elõzetes regisztráció szükséges.
 
Infotv. 4.§ szerint tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a kezelt adatok köre: a fogyasztói szerzõdés (45/2014(II.26) Korm.r. szerinti) létrejöttéhez, megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII. (Art.) szerinti számla kiadásához szükséges adatok.
 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:
 
(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevõ azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.
 
(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdésbõl származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének idõpontjára, idõtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
 
(3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 
(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérõ célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevõnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél elõzetes meghatározása mellett és az igénybe vevõ hozzájárulása alapján kezelhet.
 
(5) Az igénybe vevõnek az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás igénybevételét megelõzõen és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.
 
(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevõ azonosító adataival és az igénybe vevõ hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
 
(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerzõdés létrejöttének elmaradását, a szerzõdés megszûnését, valamint a számlázást követõen. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszûnt, vagy az igénybe vevõ így rendelkezik. A számvitelrõl szóló törvény vagy más törvény eltérõ rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
 
(8) Az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtása nem tehetõ függõvé az igénybe vevõnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történõ adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehetõ igénybe.
 
(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevõ az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás igénybevétele elõtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevõvel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
 
 

Webáruház tulajdonosa, mint (Infotv.3.§. 9 és 18) adatkezelõ és adatfeldolgozó:

 
FoodWorld Kft.
------------------------------------------------
Székhely: 1134 Budapest, Bulcsú u. 21/a 3.em.8.a
Telephely, levélcím: Telephely: 1165 Budapest Margit utca 114
 
Cégjegyzékszám: 01-09-929160
Adószám: 14989894-2-41
 
Telefon: +36-1-401-4444
E-mail: info@frissfood.hu 
 
Ügyfélszolgálatunk minden hétköznap 7:30-16:00 között áll rendelkezésre.
 
Az ügyfél az adatai megadásával egyidejûleg felhatalmazza a FoodWorld Kft.-t, mint Adatkezelõt, adatainak a 2011. évi CXII. Információs önrendelkezési jogról szóló törvény 4.§(1), 5.§(1)a) és a 2001:CVIII 13/A.§ szabályzása alapján, kizárólag jelen Adatkezelési Nyilatkozat szerinti célnak megfelelõ kezelésére, a Nyilatkozatban jelölt idõbeli hatállyal.
 

Cookie kezelése:

 
A cookie egy szöveges fájl a vásárló számítógépén ami a böngészõ által kezelt jegytárstruktúrában van tárolva. A cookie fájl a weboldal használatával jön létre, és tartalma a vásárlás alkalmával adatokkal töltõdik a vásárló szokásairól, a vásárló által használt böngészõrõl és számítógéprõl szóló adatokkal, illetve részben (ezt a böngészõben lehet tiltani/engedélyezni) az email:jelszó párost és a szállítási/szálázási adatokat is tartalmazhatja (melyek tehát a vásárló számítógépére vannak elmentve és ezt az "automatikus adatkitöltési" funkciót a böngészõben lehet tiltani/engedélyezni). A cookie-ból a Kereskedõ webáruháza nem olvas semmilyen adatot. A személyes adatokat a számlázáshoz a fenti jogszabályok alapján csak az adatbeviteli ûrlapok segítségével menti el a webáruház, amikor a vásárló megadja, más alkalommal nincs használatban és memóriában, és nem a webáruház "szerzi meg a vásárló számítógépérõl a cookie-ból" rendszeresen, kontrollálatlan célra ezeket az adatokat. A cookie használata ezért akár le is tiltható, mert az nem a webáruház használatának feltétele.
 
 

Vásárlói adatok kezelésének módja és korlátai:

 
A vásárlás során megadott adatokat a FoodWorld Kft.-n kívül álló személyek részére nem közli, azokat nyilvánosságra nem hozza.
A vásárlók email címeit a FoodWorld Kft. harmadik félnek  marketing tevékenysége céljából sem adja át.
A nyilvántartott adatokhoz csak a FoodWorld Kft. és felelõs munkatársai férhetnek hozzá.
 
 
Infotv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz sem a weboldal látogatói, sem más regisztrált fogyasztók nem tudnak hozzáférni.
 
Vásárló adatainak kezelése kapcsán jogorvoslati lehetõséggel, esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. Igényét az adatkezelõ székhelye szerint illetékes polgári bíróság (FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Pesti Központi Kerületi Bírósága) elõtt érvényesítheti.
 
 
2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat tárhely-szolgáltatóként ténylegesen a GTS Hungary Távközlési Kft. üzemelteti (2040 Budaörs, Ipartelep u. 13-15., Magyarország, info@gts.hu, Rövid telefonszám minden körzetbõl: 1267, Telefonszám Budapestrõl: 814 4444, Telefonszám egyéb körzetekbõl: 814 444, Fax: +36 1 814 4499, Hívásfogadás: hétfõ – péntek: 8:00-18:00, szombat, vasárnap és ünnepnapokon zárva).
 
Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.
 
 
Megrendelésekkel kapcsolatos adatok Infotv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3) alapján teljesítendõ, Art.164.§(1) szerint legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó megállapításához jog elévüléséig) kezelendõek.
 
Infotv.14.§ szerint ez idõn belül a fogyasztó (vásárló) kérelmezheti az adatkezelõnél
 
a) tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását - a kötelezõ adatkezelés kivételével.
 
Jogforrások hatályos szövege elérhetõ:
 
2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566
2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257
 
 
Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2018.03.22-tõl 

 

Rendelnél?

Kattints a regisztrációhoz! Regisztráció

Miért?

Miért érdemes a Frissfoodtól rendelni? Fedezd fel